Giới thiệu

PHẦN MỀM QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU KH&CN

- Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ được cài đặt trên hệ thống máy chủ tại Sở Khoa học và Công nghệ. Người dùng tại Sở Khoa học và Công nghệ (Cán bộ quản lý nghiệp vụ, lãnh đạo Sở) có thể truy cập, sử dụng phần mềm thông qua mạng nội bộ. Cá nhân, tổ chức bên ngoài có thể truy cập, sử dụng phần mềm qua mạng internet.

- Xây dựng dữ liệu về thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Long An nhằm tập trung hình thành cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ trên phạm vi toàn tỉnh đảm bảo tính thống nhất, phục vụ hiệu quả cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Liên kết CSDL KH&CN với các CSDL thông tin khác trong tỉnh. Ngoài ra, hệ thống được xây dựng có khả năng liên kết với CSDL về KH&CN của các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhằm cung cấp dữ liệu và thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về KH&CN trong và ngoài ngước, phục vụ hoạch định chính sách, lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, kết nối cung cầu công nghệ, hình thành và góp phần thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN, tăng cường kết nối chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh nói riêng cũng như trên phạm vi cả nước nói chung.

Xây dựng phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ nhằm:

+ Quản lý cơ sở dữ liệu về thông tin khoa học và công nghệ trên phạm vi toàn tỉnh, bao gồm các thông tin: công nghệ và thiết bị, thông tin về dự án công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất dự án công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, thông tin về chuyển giao công nghệ.

+ Quản lý thông tin các doanh nghiệp, tổ chức KH&CN: tạo dữ liệu về các thông tin nhận dạng doanh nghiệp, tổ chức; thông tin về nhân lực; thông tin về kinh phí hoạt động; thông tin về cơ sở vật chất - kỹ thuật; thông tin về hợp tác quốc tế; thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ và thành tựu; ...

- Phần mềm Quản lý Cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ cũng đã kết nối dữ liệu với phần mềm quản lý đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Sở KH&CN đã thực hiện).

Cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ